Soạn bài – Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (Tuần 22)

Soạn bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 38 – 39 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (Tuần 22), sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

I. Nhận xét

Giải câu 1 (Trang 38 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Cách nối và cách sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép sau đây có gì khác nhau?

a) Nếu trời trở rét thì con phải mặc thật ấm.

b) Con phải mặc ấm, nếu trời rét.

Trả lời:

a) Nếu trời trở rét / thì con phải mặc thật ấm.

– Ở câu a) 2 vế câu ghép được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ (QHT) nếu … thì thể hiện quan hệ điều kiện (ĐK) – kết quả (KQ)

– Vế 1 chỉ điều kiện, vế 2 chỉ kết quả.

b) Con phải mặc ấm / nếu trời trở rét.

+ Ở câu b) 2 vế câu ghép được nối với nhau chỉ bằng một QHT nếu thể hiện quan hệ ĐK- KQ

+ Vế 1 chỉ kết quả, vế 2 chỉ điều kiện.

Giải câu 2 (Trang 38 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Tìm thêm những cặp quan hệ từ có thể nối các vế câu có quan hệ điều kiện – kết quả, giả thiết – kết quả.

Trả lời:

Cặp QHT nối các vế câu thể hiện quan hệ ĐK – KQ, giả thiết (GT) – KQ: nếu… thì…, nếu như… vì…, hễ… thì… hễ mà… thì, giá.. thì, giả sử… thì.

II. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 39 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Tìm vế câu chỉ điều kiện (giả thiết), vế câu chỉ kết quả và các quan hệ từ nối chúng trong những ví dụ sau:

a) Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước thì tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi cày một ngày được mấy đường.

Theo CẬU BÉ THÔNG MINH

b) Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Là người, tôi sẽ chết cho quê hương

TRƯƠNG QUỐC KHÁNH

Trả lời:

a) Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày mấy bước -> Vế ĐK

thì tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi một ngày cày được mấy đường. -> Vế KQ

(cặp QHT nếu thì)

b) Nếu là chim -> Vế GT

tôi sẽ là loài bồ câu trắng. -> Vế KQ (QHT nếu)

Nếu là hoa -> Vế GT

tôi sẽ là một đóa hướng dương. -> Vế KQ (QHT nếu)

Nếu là mây -> Vế GT

tôi sẽ là một vầng mây ấm. -> Vế KQ (QHT nếu)

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 39 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo ra những câu ghép chỉ điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả:

a) … chủ nhật này trời đẹp … chúng ta sẽ đi cắm trại.

b) … bạn Nam phát biểu ý kiến … cả lớp lại trầm trồ khen ngợi.

c) … ta chiếm được điểm cao này … trận đánh sẽ rất thuận lợi.

Trả lời:

a) Nếu (nếu mà, nếu như) chủ nhật này trời đẹp thì chúng ta sẽ đi tham quan. (GT — KQ).

b) Hễ bạn Nam phát biểu ý kiến cả lớp im lặng lắng nghe. (GT – KQ).

c) Nếu ta chiếm được điểm cao này thì trận đánh sẽ rất thuận lợi. (GT – KQ).

Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 39 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả:

a) Hễ em được điểm tốt …

b) Nếu chúng ta chủ quan …

c) … thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

Trả lời:

a) Hễ em được điểm tốt thì cả nhà mừng vui.

bì Nếu chúng ta chủ quan thì việc này khó thành công.

c) Giá mà (giá như) Hồng chịu khó học hành thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

I. NHẬN XÉT

Câu 1. Cách nối và cách sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép sau đây có gì khác nhau?

a) Nếu trời trở rét thì con phải mặc thật ấm.

b) Con phải mặc ấm, nếu trời rét.

Trả lời:

a) Các vế câu được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ Nếu…thì. Vế câu chỉ điều kiện đặt trước, chỉ kết quả đặt sau.

b) Các vế câu chỉ được nối với nhau bằng quan hệ từ nếu. Vế câu chỉ kết quả đặt trước, chỉ điều kiện đặt sau.

Câu 2. Tìm thêm những cặp quan hệ từ có thể nối các vế câu có quan hệ điều kiện – kết quả, giả thiết – kết quả.

Trả lời:

Những cặp quan hệ từ: nếu… thì…; giá… thì…; hễ… thì…;…

II. LUYỆN TẬP

Bài 1. Tìm vế câu chỉ điều kiện (giả thiết), vế câu chỉ kết quả và các quan hệ từ nối chúng trong những ví dụ sau:

a) Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước thì tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi cày một ngày được mấy đường.

Theo CẬU BÉ THÔNG MINH

b) Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Là người, tôi sẽ chết cho quê hương

TRƯƠNG QUỐC KHÁNH

Trả lời:

Các quan hệ từ: Nếu và Nếu… thì…

Bài 2. Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo ra những câu ghép chỉ điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả:

a) … chủ nhật này trời đẹp … chúng ta sẽ đi cắm trại.

b) … bạn Nam phát biểu ý kiến … cả lớp lại trầm trồ khen ngợi.

c) … ta chiếm được điểm cao này … trận đánh sẽ rất thuận lợi.

Trả lời:

a) Nếu chủ nhật này trời đẹp thì chúng ta sẽ đi cắm trại.

b) Hễ bạn Nam phát biểu ý kiến thì cả lớp lại trầm trồ khen ngợi.

c) Nếu ta chiếm được điểm cao này thì trận đánh sẽ rất thuận lợi.

Bài 3. Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả:

a) Hễ em được điểm tốt …

b) Nếu chúng ta chủ quan …

c) … thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

Trả lời:

a) Hễ em được điểm tốt thì cả nhà đều vui mừng.

b) Nếu chúng ta chủ quan thì công việc khó mà thành công được.

c) Nếu chịu khó trong học hành thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

(BAIVIET.COM)