Soạn bài – Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng

Soạn bài Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng trang 57 – 58 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng

I. Nhận xét

Giải câu 1 – Nhận xét (Trang 57 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Tìm các từ có nghĩa như sau:

a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.

b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.

c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến.

d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.

Trả lời:

a) Sông

b) Cửu Long

c) Vua

d) Lê Lợi

Giải câu 2 – Nhận xét (Trang 57 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào?

– So sánh a với b.

– So sánh c với d.

Trả lời:

So sánh a và b:

a) Sông: Tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn.

b) Cửu Long: Tên riêng của một dòng sông.

So sánh c với d:

c) Vua: Tên chung chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến.

d) Lê Lợi: Tên riêng một vị vua.

Giải câu 3 – Nhận xét (Trang 57 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Cách viết các từ trên có gì khác nhau?

– So sánh a với b.

– So sánh c với d.

Trả lời:

Tên chung của dòng nước chảy tương đối lớn (sông) không viết hoa. Tên riêng chỉ một dòng sông cụ thể (Cửu Long) viết hoa.

So sánh c với d: Tên chung của người đứng đầu nhà nước phong kiến (vua) không viết hoa. Tên riêng một vị vua cụ thể (Lê Lợi) viết hoa.

II. Ghi nhớ

  1. Danh từ chung là tên của một loại sự vật.
  2. Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.

III. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 58 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau:

Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn / sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một / đường / quanh co / trắng xóa /. Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /.

Theo HOÀI THANHTHANH TỊNH

Trả lời:

Danh từ chung: núi / dòng, sông / dãy / mặt / sông / ánh / nắng / đường / dãy / nhà / trái / phải / giữa / trước.

Danh từ riêng: Chung / Lam / Thiên Nhẫn/ Trác / Đại Huệ / Bác / Hồ.

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 58 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng? Vì sao?

Trả lời:

Học sinh viết họ và tên 3 bạn nam và 3 bạn nữ trong lớp em.

Họ và tên các bạn ấy là danh từ riêng do đó luôn luôn phải viết hoa.

Ví dụ:

– Nguyễn Đức Bảo, Vũ Hoàng Anh, Trần Văn Lâm.

– Lê Thị Tố Uyên, Thái Thị Ngọc Nữ, Lê Thị Thanh Nhàn.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng

I. NHẬN XÉT

Câu 1. Tìm các từ có nghĩa như sau:

a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.

b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.

c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến.

d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.

Trả lời:

a) sông

b) Cửu Long

c) vua

d) Lê Lợi

Câu 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào?

– So sánh a với b.

– So sánh c với d.

Trả lời:

– So sánh a với b:

a – sông: Tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn.

b – Cửu Long: Tên riêng của một dòng sông.

– So sánh c với d:

c – vua: Tên chung chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến

d – Lê Lợi: Tên riêng một vị vua.

Câu 3. Cách viết các từ trên có gì khác nhau? 

– So sánh a với b.

– So sánh c với d.

Trả lời:

– So sánh a với b:

+ Tên chung của dòng nước chảy tương đối lớn (sông) không viết hoa.

+ Tên riêng chỉ một dòng sông cụ thể (Cửu Long) viết hoa.

– So sánh c với d:

+ Tên chung của người đứng đầu nhà nước phong kiến (vua) không viết hoa.

+ Tên riêng một vị vua cụ thể (Lê Lợi) viết hoa.

II. GHI NHỚ

  1. Danh từ chung là tên của một loại sự vật.
  2. Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.

III. Soạn phần Luyện tập bài Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng (trang 58 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1)

Bài 1. Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau: 

Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn / sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một / đường / quanh co / trắng xóa /. Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /.

Theo HOÀI THANHTHANH TỊNH

Trả lời:

Danh từ chungnúi, dòng, sông, dãy, mặt, sông, ánh, nắng, đường, dãy, nhà, trái, phải, giữa, trước.
Danh từ riêngChung, Lam, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác Hồ.

Bài 2. Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng? Vì sao?

Trả lời:

Họ tên 3 bạn nam: 

– Nguyễn Đức Bảo

– Vũ Hoàng Anh

– Trần Văn Lâm

Họ tên 3 bạn nữ:

– Lê Thị Tố Uyên

– Thái Thị Ngọc Nữ

– Lê Thị Thanh Nhàn.

Họ và tên các bạn ấy là danh từ riêng do đó luôn luôn phải viết hoa.

(BAIVIET.COM)