Soạn bài – Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu trang 68 – 69 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2, Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

I. Thế nào là dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu?

Giải câu 1 – Thế nào là dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu? (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Tìm các cụm danh từ có trong câu sau:

Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có […]

Trả lời:

Các cụm danh từ là: những tình cảm ta không có và những tình cảm ta sẵn có.

Giải câu 2 – Thế nào là dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu? (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được và cấu tạo của phụ ngữ trong mỗi cụm danh từ.

Trả lời:

Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được:

Phụ ngữ trướcTrung tâmPhụ ngữ sau
nhữngtình cảmta không có
nhữngtình cảmta sẵn có

Có thể xem hai phụ ngữ ta không có và ta sẵn có là những cụm chủ – vị. Nòng cốt của câu (chủ ngữ Văn chương và vị ngữ gây cho ta…) được mở rộng bằng hai cụm danh từ, trong đó có những cụm chủ – vị tham gia cấu tạo cụm danh từ. Điều này là bình thường, khi viết người ta có thể dùng cụm chủ – vị làm thành phần câu hoặc làm thành phần của cụm từ.

II. Các trường hợp dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu

Giải câu hỏi – Các trường hợp dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu sau đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì.

a) Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.

(Bùi Đức Ái)

b) Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.

(Hồ Chí Minh)

c) Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen.

(Thạch Lam)

d) Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thật sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

(Đặng Thai Mai)

Trả lời:

CâuCụm C – VChức năng
a.Chị Ba / đếnChủ ngữ
tôi / rất vui và vững tâmvị ngữ
b.tinh thần / rất hăng háivị ngữ
c.trời / sinh lá sen để bao bọc cốmphụ ngữ trong cụm động từ
trời / sinh cốm nằm ủ trong lá sen
d.Cách mạng tháng Tám / thành côngphụ ngữ sau của vị ngữ

III. Luyện tập

Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 69 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì.

a) Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được, người ta gặt mang về.

(Thạch Lam)

b) Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn.

(Trần Đăng)

c) Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào.

(Thạch Lam)

d) Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình.

(Nam Cao)

Trả lời:

CâuCụm C – VChức năng
a.Những người chuyên môn / mới định đượcPhụ ngữ trong cụm danh từ
Người ta / gặt mang vềThành phần chính của câu
b.Khuôn mặt / đầy đặnVị ngữ
c.Cô gái Vòng . đỗ gánh, giở từng lớp lá senPhụ ngữ của cụm danh từ
Chúng ta / thấy hiện ra …Vị ngữ
Từng lá cốm, / sạch sẽ và tinh khiếtPhụ ngữ của cụm động từ
d.Một bàn tay / đập vào vaiChủ ngữ
Hắn / giật mìnhPhụ ngữ của cụm động từ

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

I – THẾ NÀO LÀ DÙNG CỤM CHỦ – VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU?

Câu 1: Tìm các cụm danh từ có trong câu sau:

Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có […]

Trả lời:

Các cụm danh từ:

– Những tình cảm ta không có

– Những tình cảm ta sẵn có.

Câu 2: Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được và cấu tạo của phụ ngữ trong mỗi cụm danh từ.

Trả lời:

– Cả hai cụm này có danh từ trung tâm là tình cảm

– Định ngữ chỉ lượng đứng trước trung tâm là những.

– Định ngữ đứng sau trung tâm là các chủ – vị.

+ Ta: Chủ ngữ

+ Không có, sẵn có: Vị ngữ.

II – CÁC TRƯỜNG HỢP DÙNG CỤM CHỦ – VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

Câu hỏi: Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu sau đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì.

a) Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.

b) Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.

c) Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen.

d) Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thật sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

Trả lời:

a) Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.

– Chị Ba đến: chủ ngữ

– Khiến tôi rất vui và vững tâm: vị ngữ

+, tôi: chủ ngữ

+, rất vui và vững tâm: vị ngữ.

b) Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.

– nhân dân ta: chủ ngữ

– tinh thần rất hăng hái: vị ngữ

+, tinh thần: chủ ngữ

+, rất hăng hái: vị ngữ.

c) Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen.

– Chúng ta: chủ ngữ

– Có thể nói…lá sen: vị ngữ

+, trời: chủ ngữ

+, sinh lá sen để bao bọc cốm.

+, trời: chủ ngữ

+, sinh cốm nằm ủ trong lá sen.

d) Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thật sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

– Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt: chủ ngữ

– Chỉ mới thật sự …bảo: vị ngữ

– Từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công: trạng ngữ

+, Chủ ngữ: từ ngày cách mạng tháng Tám

+, Vị ngữ: thành công.

* Trong mỗi câu cụm chủ vị dùng để:

a) Cụm chủ vị làm chủ ngữ, cụm chủ vị làm vị ngữ.

b) Vị ngữ là một cụm chủ vị.

c) Cụm chủ vị làm phụ ngữ trong cụm động từ.

d) cụm chủ vị làm phụ ngữ trong cụm danh từ.

Soạn bài luyện tập Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu trang 69 SGK ngữ văn 7 tập 2

Câu hỏi: Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì.

a) Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được, người ta gặt mang về.

b) Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn.

c) Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào.

d) Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình.

Trả lời:

Tìm cụm C-V:

a)

– Trạng ngữ: Đợi đến lúc…được.

+, CN: những người chuyên môn

+, VN: mới định được.

=>Trạng ngữ có 1 cụm chủ vị là phụ ngữ trong cụm danh từ.

– Chủ ngữ: người ta

Vị ngữ: về gặt.

b)

CN: Trung đội trưởng Bính.

VN: khuôn mặt đầy đặn

+, Khuôn mặt: chủ ngữ

+, đầy đặn: vị ngữ

=> vị ngữ là 1 cụm chủ vị.

c)

– Trạng ngữ: Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen.

CN: các cô gái Vòng

VN: đỗ gánh, giở từng lớp lá sen.

=> Trạng ngữ là một cụm danh từ có cụm chủ vị làm phụ ngữ.

– CN: chúng ta

VN: thấy hiện ra…nào.

+, từng lá cốm: CN

+, sạch sẽ, tinh khiết, không mảy may một chút bụi nào: VN.

=> Vị ngữ có một cụm chủ vị làm phụ ngữ trong cụm động từ.

d)

Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình.

CN: Bỗng một bàn tay đập vào vai

+, Một bàn tay: chủ ngữ

+, Vị ngữ: đập vào vai.

=> Chủ ngữ là một cụm chủ vị

VN: khiến hắn giật mình

+, Hắn: chủ ngữ

+, giật mình: vị ngữ.

=>Cụm chủ vị là phụ ngữ trong cụm động từ.

(BAIVIET.COM)