Ôn tập chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài học SGK Progress:

Giải bài tập Ôn tập chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng toán Hình học lớp 11, để học tốt và giỏi hơn phần Ôn tập chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng trang 33 – 42 trong SGK toán Hình học lớp 11.

Giải các bài tập Ôn tập chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.

Bài tập Trang 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 SGK Toán Hình học lớp 11.

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)
Giải câu SGKSGK
1

Trả lời câu hỏi 1 Ông tập chương I trang 33 SGK Toán Hình học lớp 11

2

Trả lời câu hỏi 2 Ông tập chương I trang 33 SGK Toán Hình học lớp 11

3

Trả lời câu hỏi 3 Ông tập chương I trang 33 SGK Toán Hình học lớp 11

4

Trả lời câu hỏi 4 Ông tập chương I trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11

5

Trả lời câu hỏi 5 Ông tập chương I trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11

6

Trả lời câu hỏi 6 Ông tập chương I trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11

7

Giải bài 1 Trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11

8

Giải bài 2 Trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11

9

Giải bài 3 Trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11

10

Giải bài 4 Trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11

11

Giải bài 5 Trang 35 SGK Toán Hình học lớp 11

12

Giải bài 6 Trang 35 SGK Toán Hình học lớp 11

13

Giải bài 7 Trang 35 SGK Toán Hình học lớp 11

14

Giải bài 1 Trắc nghiệm Trang 35 SGK Toán Hình học lớp 11

15

Giải bài 2 Trắc nghiệm Trang 35 SGK Toán Hình học lớp 11

16

Giải bài 3 Trắc nghiệm Trang 35 SGK Toán Hình học lớp 11

17

Giải bài 4 Trắc nghiệm Trang 36 SGK Toán Hình học lớp 11

18

Giải bài 5 Trắc nghiệm Trang 36 SGK Toán Hình học lớp 11

19

Giải bài 6 Trắc nghiệm Trang 36 SGK Toán Hình học lớp 11

20

Giải bài 7 Trắc nghiệm Trang 36 SGK Toán Hình học lớp 11

21

Giải bài 8 Trắc nghiệm Trang 36 SGK Toán Hình học lớp 11

22

Giải bài 9 Trắc nghiệm Trang 36 SGK Toán Hình học lớp 11

23

Giải bài 10 Trắc nghiệm Trang 36 SGK Toán Hình học lớp 11