Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội

Giải bài tập Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội GDCD lớp 10, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội trang 53 – 60 trong SGK Giáo dục công dân 10.

Giải các bài tập Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội

Bài tập Trang 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 SGK GDCD lớp 10.