Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)

Giải bài tập Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981) Lịch sử lớp 4, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981) trang 27 – 29 trong SGK Lịch sử 4.

Giải các bài tập Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)

Bài tập Trang 27, 28, 29 SGK Lịch sử lớp 4.