Bài 7: Thực hành: Vá săm, thay lốp

Giải bài tập Bài 7: Thực hành: Vá săm, thay lốp Công nghệ lớp 9, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 7: Thực hành: Vá săm, thay lốp trang 31 – 38 trong SGK Công nghệ 9.

Giải các bài tập Bài 7: Thực hành: Vá săm, thay lốp

Bài tập Trang 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 SGK Công nghệ lớp 9.