Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Giải bài tập Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) toán lớp 7 – Tập 1, để học tốt và giỏi hơn phần Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) trang 69 – 76 trong SGK toán lớp 7.

Giải các bài tập: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Bài tập Trang 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 SGK Toán 7 – Tập 1.