Bài 6: Phép trừ và phép chia

Giải bài tập Bài 6: Phép trừ và phép chia toán lớp 6 – Tập 1, để học tốt và giỏi hơn phần Phép trừ và phép chia trang 20 – 25 trong SGK toán lớp 6.

Giải các bài tập Bài 6: Phép trừ và phép chia

Bài tập Trang 20, 21, 22, 23, 24, 25 SGK Toán 6 – Tập 1.