Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Giải bài tập Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) toán lớp 7 – Tập 1, để học tốt và giỏi hơn phần Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) trang 21 – 23 trong SGK toán lớp 7.

Giải các bài tập: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Bài tập Trang 21, 22, 23 SGK Toán 7 – Tập 1.