Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau