Bài 5: Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản

Giải bài tập Bài 5: Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản Công nghệ lớp 6, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 5: Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản trang 25 – 28 trong SGK Công nghệ 6.

Giải các bài tập Bài 5: Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản.

Bài tập Trang 25, 26, 27, 28 SGK Công nghệ lớp 6.