Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)