Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)

Giải bài tập Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938) Lịch sử lớp 4, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938) trang 21 – 23 trong SGK Lịch sử 4.

Giải các bài tập Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)

Bài tập Trang 21, 22, 23 SGK Lịch sử lớp 4.