Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo