Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Giải bài tập Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh Vật lý lớp 9, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh trang 126 – 127 trong SGK Vật lý 9.

Giải các bài tập Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Bài tập Trang 126, 127 SGK Vật lý lớp 9.