Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Giải bài tập Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Hóa học lớp 11, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon trang 174 – 178 trong SGK Hóa học 11.

Giải các bài tập Bài 39: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài tập Trang 174, 175, 176, 177, 178 SGK Hóa học lớp 11.