Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân