Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)

Giải bài tập Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985) Lịch sử lớp 9, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985) trang 170 – 173 trong SGK Lịch sử 9.

Giải các bài tập Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)

Bài tập Trang 170, 171, 172, 173 SGK Lịch sử lớp 9.