Bài 3: Thực hành: Lựa chọn trang phục

Giải bài tập Bài 3: Thực hành: Lựa chọn trang phục Công nghệ lớp 6, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 3: Thực hành: Lựa chọn trang phục trang 17 – 18 trong SGK Công nghệ 6.

Giải các bài tập Bài 3: Thực hành: Lựa chọn trang phục.

Bài tập Trang 17, 18 SGK Công nghệ lớp 6.