Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn