Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây