Bài 28: Khai thác rừng

Giải bài tập Bài 28: Khai thác rừng Công nghệ lớp 7, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 28: Khai thác rừng trang 71 – 74 trong SGK Công nghệ 7.

Giải các bài tập Bài 28: Khai thác rừng.

Bài tập Trang 71, 72, 73, 74 SGK Công nghệ lớp 7.