Bài 27: Thực hành: Bài tập trình huống về thu, chi trong gia đình

Giải bài tập Bài 27: Thực hành: Bài tập trình huống về thu, chi trong gia đình Công nghệ lớp 6, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 27: Thực hành: Bài tập trình huống về thu, chi trong gia đình trang 134 – 135 trong SGK Công nghệ 6.

Giải các bài tập Bài 27: Thực hành: Bài tập trình huống về thu, chi trong gia đình.

Bài tập Trang 134, 135 SGK Công nghệ lớp 6.