Bài 25: Thực hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất

Giải bài tập Bài 25: Thực hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất Công nghệ lớp 7, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 25: Thực hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất trang 63 – 64 trong SGK Công nghệ 7.

Giải các bài tập Bài 25: Thực hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất.

Bài tập Trang 63, 64 SGK Công nghệ lớp 7.