Bài 23: Thực hành: Xây dựng thực đơn

Giải bài tập Bài 23: Thực hành: Xây dựng thực đơn Công nghệ lớp 6, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 23: Thực hành: Xây dựng thực đơn trang 113 – 115 trong SGK Công nghệ 6.

Giải các bài tập Bài 23: Thực hành: Xây dựng thực đơn.

Bài tập Trang 113, 114, 115 SGK Công nghệ lớp 6.