Bài 2: Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn điện tích