Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai