Bài 2: Lựa chọn trang phục

Giải bài tập Bài 2: Lựa chọn trang phục Công nghệ lớp 6, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 2: Lựa chọn trang phục trang 10 – 16 trong SGK Công nghệ 6.

Giải các bài tập Bài 2: Lựa chọn trang phục.

Bài tập Trang 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 SGK Công nghệ lớp 6.