Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song