Bài 2: Cấu tạo của xe đạp

Giải bài tập Bài 2: Cấu tạo của xe đạp Công nghệ lớp 9, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 2: Cấu tạo của xe đạp trang 8 – 11 trong SGK Công nghệ 9.

Giải các bài tập Bài 2: Cấu tạo của xe đạp

Bài tập Trang 8, 9, 10, 11 SGK Công nghệ lớp 9.