Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) – Phần 2

Giải bài tập Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) – Phần 2 (Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc (1424 – 1426)) Lịch sử lớp 7, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) – Phần 2 (Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc (1424 – 1426)) trang 87 – 89 trong SGK Lịch sử 7.

Giải các bài tập Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) – Phần 2 (Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc (1424 – 1426))

Bài tập Trang 87, 88, 89 SGK Lịch sử lớp 7.