Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (Tiếp theo)

Giải bài tập Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (Tiếp theo) sinh học lớp 6, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (Tiếp theo) trang 37 – 39 trong SGK Sinh học lớp 6.

Giải các bài tập Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (Tiếp theo)

Bài tập Trang 37, 38, 39 SGK Sinh học 6.