Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) – Phần 1

Giải bài tập Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) – Phần 1 – Giai đoạn thứ nhất (1075) Lịch sử lớp 7, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) – Phần 1 – Giai đoạn thứ nhất (1075) trang 38 – 40 trong SGK Lịch sử 7.

Giải các bài tập Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) – Phần 1 (Giai đoạn thứ nhất (1075))

Bài tập Trang 38, 39, 40 SGK Lịch sử lớp 7.