Bài 10: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

Giải bài tập Bài 10: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp Công nghệ lớp 6, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 10: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp trang 40 – 41 trong SGK Công nghệ 6.

Giải các bài tập Bài 10: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp.

Bài tập Trang 40, 41 SGK Công nghệ lớp 6.