Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

Giải bài tập Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt Công nghệ lớp 7, để học tốt và giỏi hơn phần Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt trang 5 – 6 trong SGK Công nghệ 7.

Giải các bài tập Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt.

Bài tập Trang 5, 6 SGK Công nghệ lớp 7.