Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số