Gợi ý giải đáp án đề thi môn toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Gợi ý lời giải cho đề thi môn toán tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 chính thức được cập nhật tại đây mời các bạn thí sinh học sinh quan tâm đón xem vào chiều 25/06/2018.

Đề thi toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 chính thức

Chi tiết gợi ý lời giải môn toán thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018

MÃ ĐỀ 101

1.D2.C3.A4.A5.B6.C7.D8.B9.D10.C
11.D12.D13.A14.B15.B16.C17.A18.D19.A20.C
21.A22.A23.D24.A25.A26.A27.D28.A29.B30.C
31.D32.B33.A34.B35.A36.C37.B38.B39.C40.D
41.C42.A43.D44.C45.B46.B47.A48.B49.A50.B

MÃ ĐỀ 102

1.B2.A3.A4.B5.D6.A7.A8.A9.A10.D
11.C12.B13.C14.B15.C16.A17.C18.B19.A20.A
21.B22.D23.D24.D25.A26.A27.D28.C29.A30.C
31.B32.B33.D34.B35.C36.A37.D38.C39.D40.B
41.D42.D43.A44.C45.C46.B47.B48.D49.C50.B

MÃ ĐỀ 103

1.C2.B3.A4.A5.D6.D7.D8.A9.D10.D
11.B12.C13.B14.B15.C16.D17.A18.C19.C20.C
21.B22.A23.B24.B25.A26.C27.D28.D29.A30.A
31.A32.D33.C34.C35.C36.B37.D38.D39.B40.B
41.B42.C43.A44.A45.B46.B47.A48.C49.A50.B

MÃ ĐỀ 104

1.C2.C3.D4.D5.A6.B7.B8.A9.D10.B
11.C12.C13.A14.C15.B16.D17.A18.B19.D20.D
21.A22.C23.C24.B25.D26.A27.C28.B29.B30.C
31.D32.A33.D34.D35.A36.A37.C38.D39.B40.A
41.C42.B43.A44.D45.D46.B47.D48.C49.A50.A

MÃ ĐỀ 105

1.C2.D3.D4.A5.D6.A7.D8.B9.D10.A
11.D12.A13.D14.B15.D16.B17.A18.C19.D20.C
21.B22.A23.C24.A25.B26.C27.B28.C29.A30.B
31.D32.A33.C34.A35.A36.B37.B38.A39.A40.B
41.A42.B43.D44.A45.A46.B47.D48.B49.B50.A

MÃ ĐỀ 106

1.C2.D3.A4.D5.D6.C7.A8.D9.C10.D
11.A12.B13.C14.C15.C16.D17.B18.C19.B20.D
21.B22.D23.C24.A25.A26.C27.B28.D29.A30.D
31.A32.B33.D34.D35.D36.C37.A38.A39.A40.C
41.C42.B43.D44.D45.D46.B47.A48.C49.C50.C

MÃ ĐỀ 107

1.C2.B3.D4.D5.B6.A7.B8.D9.C10.C
11.D12.A13.B14.A15.A16.D17.D18.C19.C20.D
21.C22.A23.C24.C25.A26.D27.B28.B29.B30.D
31.C32.B33.C34.B35.A36.A37.D38.B39.A40.C
41.A42.A43.A44.C45.B46.B47.B48.B49.B50.B

MÃ ĐỀ 108

MÃ ĐỀ 109

1.A2.A3.C4.D5.C6.D7.C8.C9.A10.D
11.B12.B13.D14.B15.B16.B17.C18.D19.D20.B
21.C22.D23.A24.D25.C26.D27.B28.C29.D30.B
31.D32.A33.C34.C35.B36.A37.A38.C39.C40.B
41.B42.D43.A44.A45.A46.B47.A48.C49C50.A

MÃ ĐỀ 110

1.B2.B3.A4.B5.B6.D7.C8.D9.B10.A
11.A12.A13.A14.C15.C16.B17.C18.A19.A20.D
21.C22.B23.B24.B25.C26.A27.C28.D29.A30.D
31.B32.C33.D34.C35.D36.C37.B38.B39.C40.D
41.B42.A43.B44.C45.D46.A47.B48.C49.D50.D

MÃ ĐỀ 111

1.D2.D3.D4.C5.B6.A7.B8.D9.A10.B
11.A12.A13.D14.C15.A16.C17.A18.D19.C20.C
21.D22.B23.A24.A25.D26.A27.A28.B29.C30.B
31.D32.B33.C34.D35.C36.A37.C38.C39.C40.A
41.A42.A43.C44.B45.D46.C47.B48.B49.A50.B

MÃ ĐỀ 112

1.C2.B3.C4.A5.D6.D7.C8.B9.B10.C
11.C12.A13.A14.C15.B16.C17.A18.B19.A20.A
21.B22.C23.A24.A25.A26.D27.C28.A29.B30.B
31.C32.C33.C34.A35.A36.C37.C38.B39.C40.C
41.B42.D43.A44.B45.B46.D47.A48.D49.D50.D

MÃ ĐỀ 113

1.A2.C3.A4.D5.A6.D7.B8.B9.D10.C
11.D12.C13.B14.A15.A16.A17.C18.B19.C20.A
21.D22.C23.C24.A25.D26.A27.C28.B
29.A
30.D
31.A32.A33.C34.C35.C36.A37.A38.D39.D40.D
41.A42.C43.D44.D45.A46.C47.D48.C49.A50.C

MÃ ĐỀ 114

1.B2.D3.B4.A5.B6.B7.C8.A9.C10.A
11.A12.A13.D14.D15.A16.D17.A18.A19.C20.B
21.A22.B23.C24.C25.B26.B27.C28.C29.C30.A
31.B32.C33.A34.D35.C36.C37.A38.A39.C40.A
41.A42.B43.B44.A45.C46.D47.C48.B49.C50.B

MÃ ĐỀ 115

1.A2.C3.C4.C5.B6.A7.D8.B9.D10.C
11.A12.C13.A14.B15.A16.B17.D18.A19.D20.B
21.D22.D23.A24.A25.A26.D27.B28.B29.A30.D
31.A32.B33.A34.B35.D36.D37.C38.A39.D40.B
41.A42.B43.B44.D45.C46.B47.C48.A49.D50.C

MÃ ĐỀ 116

1.D2.C3.A4.C5.C6.C7.A8.A9.A10.C
11.B12.D13.C14.B15.B16.B17.D18.A19.C20.B
21.D22.B23.A24.B25.A26.C27.C28.B29.B30.C
31.C32.B33.B34.B35.D36.C37.A38.D39.C40.C
41..A42.B43.B44.B45.A46.C47.C48.A49.C50.A

MÃ ĐỀ 117

1.D2.C3.B4.D5.D6.D7.D8.A9.B10.B
11.B12.D13.C14.C15.A16.C17.D18.D19.B20.A
21.B22.C23.A24.B25.D26.C27.A28.A29.A30.B
31.C32.D33.B34.A35.A36.C37.A38.C39.D40.C
41.C42.D43.B44.A45.A46.A47.B48.D49.A50.B

MÃ ĐỀ 118

1.B2.A3.B4.A5.C6.D7.C8.C9.B10.B
11.B12.A13.C14.C15.A16.B17.D18.D19.B20.A
21.B22.A23.D24.D25.B26.D27.C28.A
29.B
30.D
31.C32.B33.D34.D35.B36.B37.D38.B39.A40.C
41.C42.D43.B44.B45.D46.B47.D48.C49.A50.C

MÃ ĐỀ 119

1.C2.C3.D4.D5.A6.B7.B8.A9.D10.B
11.C12.C13.A14.C15.B16.D17.A18.B19.D20.D
21.A22.C23.C24.B25.D26.A27.C28.B
29.B
30.C
31.D32.A33.D34.D35.A36.A37.C38.D39.B40.A
41.C42.B43.A44.D45.D46.B47.D48.C49.A50.A

MÃ ĐỀ 120

1.D2.C3.D4.C5.C6.D7.B8.A9.A10.D
11.B12.A13.D14.D15.B16.D17.B18.C19.D20.C
21.A22.C23.C24.C25.A26.A27.A28.C29.B30.D
31.C32.D33.B34.A35.C36.D37.D38.A39.D40.A
41.D42.D43.D44.C45.C46.A47.D48.A49.B50.A

MÃ ĐỀ 121

1.D2.C3.A4.D5.C6.D7.A8.B9.C10.B
11.C12.D13.B14.C15.B16.B17.B18.D19.D20.A
21.A22.C23.B24.B25.A26.D27.C28.A29.D30.A
31.D32.D33.A34.D35.A36.C37.C38.B39.D40.A
41.B42.B43.D44.A45.B46.B47.A48.D49.A50.C

MÃ ĐỀ 122

1.D2.B3.B4.D5.C6.B7.A8.D9.C10.A
11.C12.B13.C14.C15.D16.A17.B18.A19.C20.B
21.C22.C23.A24.D25.D26.B27.B28.C
29.D
30.A
31.B32.C33.A34.C35.B36.B37.D38.A39.A40.D
41.C42.A43.C44.A45.D46.A47.D48.D49.B50.A

MÃ ĐỀ 123

1.C2.D3.D4.C5.B6.C7.B8.B9.A10.B
11.B12.D13.D14.C15.D16.C17.B18.D19.B20.B
21.D22.A23.D24.D25.A26.D27.B
28.B
29.B30.B
31.D32.C33.B34.B35.C36.B37.D38.D39.C40.D
41.C42.C43.B44.D45.C46.D47.D48.D49.C50.B

MÃ ĐỀ 124

1.B2.C3.B4.D5.C6.B7.A8.D9.C10.A
11.C12.B13.C14.C15.D16.A17.B18.A19.D20.B
21.C22.C23.A24.D25.A26.B27.B
28.D
29.B30.A
31.B32.C33.A34.C35.B36.B37.D3839.A40.B
41.A42.A43.D44.A45.A46.B47.A4849.C50.A

Hệ thống đang giải toán F5 liên tục để cập nhật

Bắt đầu từ sáng 25/6, thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Các môn thi tiếp theo là Toán chiều ngày 25/06/2018, bài thi Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ, bài thi Khoa học xã hội.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT, chủ yếu là lớp 12; Độ phân hóa của đề thi được nâng lên, câu hỏi về kiến thức cơ bản sẽ chiếm khoảng 60% và 40% câu hỏi còn lại là phân hóa để xét tuyển đại học.

Để đáp ứng nhu cầu bạn đọc và đồng hành cùng với hơn 925.000 thí sinh trên cả nước kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bài viết sẽ cập nhật gợi ý giải đề thi và nhận xét đề thi của giáo viên ngay sau mỗi môn thi.

Đặc biệt, BÀI VIẾT sẽ cập nhật nhanh đáp án của các môn thi từ Bộ GD-ĐT. Mời bạn đọc và thí sinh tham khảo.

Chiều nay, 913.000 thí sinh dự thi môn Toán học THPT quốc gia

Giải đề thi môn toán học tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 đầy đủ

De thi – Dap an mon toan thi tot nghiep THPT quoc gia nam 2018

14h30 ngày 25/6, thí sinh bắt đầu làm bài thi trắc nghiệm môn Toán, thời gian 90 phút.

Trước đó, trong buổi gọp mặt báo chí để trao đổi về kỳ thi THPT quốc gia ngày 27/4, TS Sái Công Hồng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT – thông tin đề thi Toán gồm 60% kiến thức cơ bản và 40% kiến thức nâng cao để phân loại thí sinh. Năm 2018, đề thi được mở rộng với 20% nội dung kiến thức lớp 11.

Đề thi trắc nghiệm có 50 câu chia thành 4 nhóm cấp độ: Dễ, trung bình, khó và tương đối khó, được sắp xếp theo trình tự. Đề thi môn Toán năm nay có thể xuất hiện một số câu hỏi về lý thuyết để học sinh hiểu bản chất vấn đề.

Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus, FX 580VNX; VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II, 570 EX Plus,Vietnam Calculator VN-500RS.Thí sinh lưu ý các loại máy tính bỏ túi thông dụng (làm được phép tính số học, các phép tính lượng giác và phép tính siêu việt) được mang vào phòng thi, gồm:

VN 500 ES, VN 500 ES plus function, VN 570 RS, VN 570 ES và VN-570ES Plus, Cantel NT CAVIET NT-570ES Plus II, Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM, Canon F-788G, F-789GA và các máy tính tương đương.

Năm nay, cả nước có 925.753 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia. Trong đó, số thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp là 879.705. Thí sinh dùng kết quả để xét tuyển ĐH, CĐ là 688.466 em.

Gợi ý giải đáp án đề thi môn toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2018
4.2 (83.64%) 11 Votes
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
5
Back To Top