Xếp các từ đã cho vào các nhóm thích hợp ?

Câu hỏi 1: (Trang 17 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Xếp các từ đã cho vào các nhóm thích hợp ? phần soạn bài luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy trang 17 SGK tiếng việt tập 2.

Xếp các từ đã cho vào các nhóm thích hợp: đất nước, dựng xây, nước nhà, giữ gìn, non sông, gìn giữ, kiến thiết, giang sơn.

a) Những từ cùng nghĩa với Tổ quốc.
b) Những từ cùng nghĩa với bảo vệ.
c) Những từ cùng nghĩa với xây dựng.

Trả lời:

Cần sắp xếp như sau :

a) Những từ cùng nghĩa với Tổ quốc : đất nước, nước nhà, non sông, giang sơn.
b) Những từ cùng nghĩa với bảo vệ : giữ gìn, gìn giữ.
c) Những từ cùng nghĩa với xây dựng : dựng xây, kiến thiết.

(BAIVIET.COM)