Xếp các từ có tiếng quan cho trong ngoặc đơn thành ba nhóm?

Câu hỏi 3 (Trang 146 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Xếp các từ có tiếng quan cho trong ngoặc đơn thành ba nhóm? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời (Tuần 33) trang 145 – 146 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Những từ trong đó quan có nghĩa là “quan lại”.

b) Những từ trong đó quan có nghĩa là “nhìn, xem”.

c) Những từ trong đó quan có nghĩa là “liên hệ, gắn bó:.

(lạc quan, quan quân, quan hệ, quan tâm).

Trả lời:

a) Quan là quan lại: quan quân, quan trường

b) Quan là nhìn xem: quan sát, tham quan

c) Quan là liên hệ, gắn bó: quan hệ, liên quan

(BAIVIET.COM)