Xếp các từ có tiếng lạc cho trong ngoặc đơn thành hai nhóm?

Câu hỏi 2 (Trang 146 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Xếp các từ có tiếng lạc cho trong ngoặc đơn thành hai nhóm? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời (Tuần 33) trang 145 – 146 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Những từ trong đó lạc có nghĩa là “vui, mừng”.

b) Những từ trong đó lạc có nghĩa là “rớt lại, sai”.

(lạc quan, lạc hậu, lạc điệu, lạc đề, lạc thú).

Trả lời:

a) Lạc là vui mừng: lạc quan, lạc thú

b) Lạc là rớt lại, sai: lạc hậu, lạc điệu, lạc đề

(BAIVIET.COM)