Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt điều gì?

Câu hỏi 1 (Trang 91 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt điều gì? Phần soạn bài Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát trang 90 – 91 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt làm cho mọi vật mình chạm vào đều biến thành vàng.

(BAIVIET.COM)