Trong những câu sau, câu nào các từ mắt, chân, đầu mang nghĩa gốc và câu nào nghĩa chuyển?

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 67 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Trong những câu sau, câu nào các từ mắt, chân, đầu mang nghĩa gốc và trong những câu nào, chúng mang nghĩa chuyển? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa trang 66 – 67 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

a) Mắt:

– Đôi mắt của bé mở to.

– Quả na mở mắt.

b) Chân:

– Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

– Bé đau chân.

c) Đầu:

– Khi viết, em đừng ngoẹo đầu.

– Nước suối đầu nguồn rất trong.

Trả lời:

Nghĩa gốc

Nghĩa chuyển

Mắt trong “Đôi mắt của bé mở to”Mắt trong “Quả na mở mắt”
Chân trong “Bé chân đau”Chân trong “Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”
Đầu trong “Khi viết, em đừng nghẹo đầu”Đầu trong “Nước suối đầu nguồn rất trong”

(BAIVIET.COM)