Trong khổ thơ đầu, tác giả dùng những từ ngữ nào để nói về nơi sông chảy ra biển? Cách giới thiệu ấy có gì hay?

Câu hỏi 1 (Trang 75 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Trong khổ thơ đầu, tác giả dùng những từ ngữ nào để nói về nơi sông chảy ra biển? Cách giới thiệu ấy có gì hay? Phần soạn bài Tập đọc: Cửa sông trang 75 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Khổ đầu: Tác giả dùng từ ngữ nói về nơi sông chảy ra biển: là cửa không then, khoá cũng không khép lại bao giờ.

Cách nói rất đặc biệt: cửa sông là một cái cửa nhưng khác cửa thường (có then, có khoá). Cách dùng từ ngữ đó gọi là chơi chữ.

BAIVIET.COM