Trong các câu trên, những câu nào có dạng Ai là gì?

Câu hỏi 1 (Trang 69 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Trong các câu trên, những câu nào có dạng Ai là gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 69 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Trong các câu trên, các câu sau đây có dạng Ai là gì?

– Ruộng rẫy là chiến trường.

– Cuốc cày là vũ khí.

– Nhà nông là chiến sĩ.

– Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.

(BAIVIET.COM)