Trả lời gợi ý Bài 18 Trang 50 SGK GDCD lớp 8

Trả lời gợi ý Bài 18 Trang 50 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi gợi ý Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 18 Trang 50 SGK GDCD lớp 8:

a) Theo em, khi nào thì công dân có quyền khiếu nại, mục đích của việc khiếu nại?

b) Theo em, khi nào thì công dân có quyền tố cáo, mục đích của việc tố cáo?

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 18 Trang 50 SGK GDCD lớp 8:

a) Quyền khiếu nại là quyền của công dân, đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, các việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ theo quy định của pháp luật, quyết định kỉ luật, khi cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Người khiếu nại có thể đến cơ quan khiếu nại trực tiếp hoặc gửi đơn thư khiếu nại đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

b) Quyền của công dân, báo cho cơ quan , tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về một vụ, việc vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Người tố cáo có thể gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

(BAIVIET.COM)