Trả lời gợi ý Bài 17 Trang 47 SGK GDCD lớp 8

Trả lời gợi ý Bài 17 Trang 47 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi gợi ý Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 17 Trang 47 SGK GDCD lớp 8:

a) Em hãy cho biết ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai ? Vì sao ? Ở trường hợp Lan, em sẽ xử lí thế nào?

b) Theo em, nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng của công dân thể hiện như thế nào?

c) Kể tên một số tài sản nhà nước mà em biết.

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 17 Trang 47 SGK GDCD lớp 8:

a) – Ý kiến của Lan là đúng, vì rừng là tài sản Quốc gia, Nhà nước giao cho kiểm lâm, Ủy ban nhân dân quản lý, vì thế các cơ quan này mới quyền can thiệp và xử lý những việc đó.

– Ở trường hợp đó em sẽ báo tới các cơ quan có thẩm quyền đê kịp thời can thiệp

b) – Có ý thức bảo vệ tài sản Nhà nước;

– Bảo vệ lợi ích công cộng;

– Chống lãng phí, tham ô, tham nhũng;

– Tiết kiệm;

– Tuyên truyền giáo dục, thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

– Đấu tranh với hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước.

c) – Đất đai;

– Rừng núi;

– Sông hồ;

– Nguồn nước;

– Tài nguyên trong lòng đất;

– Khu du lịch;

– Mỏ dầu dưới thềm lục địa;

– Nhà xưởng;

– Tư liệu sản xuất của hợp tác xã.

(BAIVIET.COM)