Trả lời câu hỏi thực hành 1 Bài 12 trang 52 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi thực hành 1 Bài 12 Trang 52 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh.

Đề bài câu hỏi thực hành 1 Bài 12 Trang 52 SGK Sinh học lớp 10:

Khí khổng lúc này đóng hay mở?

Lời giải câu hỏi thực hành 1 Bài 12 Trang 52 SGK Sinh học lớp 10:

Khi nhỏ nước cất vào lớp tế bào biểu bì của lá cây thài lài tía thì khí khổng lúc này mở.Vì nước cất là môi trường nhược trương so với môi trường trong các tế bào biểu bì lá thài lài tía. Do đó nước sẽ có chiều đi từ môi trường ngoài vào trong tế bào khí khổng trong lớp biểu bì lá. Khi tế bào khí khổng no nước, thành ngoài của tế bào khí khổng căng ra làm thành dày cong theo thành mỏng nên khí khổng mở.

(BAIVIET.COM)