Trả lời câu hỏi 9 Bài 28 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 9 Bài 28 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965).

Đề bài câu hỏi 9 Bài 28 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 9:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong hoàn cảnh lịch sử nào?

Lời giải câu hỏi 9 Bài 28 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 9:

Giữa lúc miền Bắc đang giành thắng lợi to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo và phát triển kinh tế, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có bước phát triển nhảy vọt với phong trào “Đồng khởi”, thì vào tháng 9 – 1960, Đảng Lao động Việt Nam họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III tại Thủ đô Hà Nội.

(BAIVIET.COM)