Trả lời câu hỏi 8 Bài 25 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 8 Bài 25 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950).

Đề bài câu hỏi 8 Bài 25 Trang 109 SGK Lịch sử  lớp 9:

Hãy cho biết âm mưu của thực dân Pháp ở Đông Dương sau thất bại trong cuộc tiến công Việt Bắc thu – đông 1947.

Lời giải câu hỏi 8 Bài 25 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 9:

Sau thất bại trong cuộc tiến công Việt Bắc thu – đông 1947, thực dân Pháp tăng cường thực hiện chính sách dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh nhằm chóng lại cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện của ta.

(BAIVIET.COM)